درباره سازمان بین المللی برند

سازمان بین المللی برند ایران پیرو نامگذاری سال جاری به نام حمایت از کالای ایرانی با هدف برندسازی کالا و خدمات ملی در سطح بین المللی و ایجاد فضای رقابت پذیری در حوزه بین المللی و همچنین ارتقاء برندهای ملی در جهت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور شروع به کار کرده است . این سازمان در سامانه رسمی اتحادیه اروپا به روش ثبت شرکت و برند ( نما نام ملی ) در جهت معرفی تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و ایجاد فضای امن رقابت در جهت جلو گیری از تعرض برندها خارجی و همچنین معرفی برندهای داخلی در مجامع تجاری بین المللی فعالیت می نماید .

دکتر ایمان مصدری :
مدیر عامل سازمان