چرا سازمان بین المللی ایران؟

پیرو نامگذاری سال جاری به نام ” حمایت از کالای ایرانی ” سازمان بین المللی برند با هدف برند سازی کالا و خدمات ملی در سطح بین المللی و ایجاد فضای رقابت پذیری در حوزه بین المللی و همچنین ارتقاء برند های ملی در جهت توسعه و کسب وکار و ایجاد اشتغال و کار آفرینی در کشور شروع به کار کرده است.
این سازمان در سامانه رسمی اتحادیه اروپا به روش ثبت شرکت و برند ” نما نام ملی “در جهت معرفی تولید کنندگان وارائه دهندگان خدمات و ایجاد فضای امن رقابت در جهت جلوگیری از تعرض برندهای خارجی و همچنین معرفی برندهای داخلی در مجامع تجاری بین المللی فعالیت می نمایند