همایش مدیران موفق تیرماه 1397

همایش چهره های ماندگار و رضایتمندی مشتری

نمایشگاه فرانچایز – بهمن 97

نشست سالیانه باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان – خرداد 97

نمایشگاه ایران جابکس ۲